Wednesday, June 8, 2016

2016-06-09 Rampant fraud in the Israeli courts - new "fabrication" by the Supreme// הונאות למכביר בבתי המשפט - "פברוק" חדש בעליון

2016-06-09 Rampant fraud in the Israeli courts - new "fabrication" by the Supreme//
הונאות למכביר בבתי המשפט - "פברוק" חדש בעליון
בבלוג:
[עברית להלן]
Over the past 15 years, fraud in the courts has become a routine, in parallel to abolishing the duties of the chief clerks of the courts, relative to custody and integrity of court records, and implementation of fraudulent, new IT systems in the courts.

 OccupyTLV, June 9 - News1 published yesterday a new case of fraud in the Supreme Court. In a civil appeal, Justice Solberg published on April 10, 2016, a 17 page decision, denying a civil appeal, which was also sent to the parties. However, on June 5, 2016, Justices Solberg, Amit, and Zylbertal published a new 24 page decision, granting the appeal.  In parallel, the first decision disappeared from IT system of the court.  The new decision never mentions the existence of the old decision...
Over the past 15 years, fraud by judges from the bench has become a routine, from the Debtors' Courts and the Immigration Detention Courts, through the Family Courts, District Courts and up to the Supreme Court.


The new culture of fraud was established in 2002, under Presiding Justice Aharon Barak, when the standard certification, "True Copy of the Original" was removed from all decision records of the Supreme Court, and instead, a disclaimer was added: "Subject to Editing and Phrasing Changes".  Needless to say, the notion of court decisions and judgments, subject to editing and phrasing changes is ludicrous... Later, in 2004, the 1938 Regulations, established during the British Mandate period, which charged the chief clerks with "excellent maintenance of court files and registrations" were abolished...
What happened in the case, published yesterday, is apparently a "phrasing and editing change"...
The 2013 UN Human Rights Council Periodic Review of Human Rights in Israel incorporated the Human Rights Alert (NGO) submission, with the note: "Lack of integrity in the electronic record systems of the Supreme Court, the District Courts and the Detainees' Courts in Israel."
An academic paper, was published in 2015 by the European Conference on Electronic Government, after peer-review by senior IT experts, titled: "Fraudulent new IT systems in the Israeli courts: Unannounced regime change?"
A system, where judges are at liberty to disregard the law of the land and routinely engage in fraud from the bench amounts to Tyranny of the Courts.
See the News1 report below.

הונאות למכביר בבתי המשפט - "פברוק" חדש בעליון

במהלך 15 השנים האחרונות, הונאות בבתי המשפט הפכו לעניין בשגרה, במקביל לביטול חובותיהם של המזכירים הראשיים לגבי משמורת ויושרת התיקים, והתקנת מערכות מחשוב הונאתיות בבתי המשפט.
מאהל המחאה ת"א, 9 ליוני - "מחלקה ראשונה" פרסם אתמול מקרה חדש של הונאה בבית המשפט העליון.  בערעור אזרחי, השופט סולברג פרסם ביום 10 לאפריל, 2016, החלטה בת  17 עמודים, הדוחה את הערעור, וההחלטה גם נשלחה לצדדים.  אולם ביום 05 ליוני, 2016, פרסמו השופטים סולברג, עמית וזילברטל החלטה הפוכה בת 24 עמודים, הנעתרת לערעור.  במקביל, נעלמה ההחלטה הראשונה ממערכת המידע של בית המשפט העליון.  ההחלטה החדשה אינה מזכירה כלל את קיומה של ההחלטה הקודמת באותו עניין...
במהלך 15 השנים האחרונות, הונאות של שופטים ורשמים  הפכו לעניין שבשגרה, מבתי הדין למוחזקי משמורת וההוצאה לפועל, דרך בתי המשפט לענייני משפחה, בתי המשפט המחוזיים, ועד לבית המשפט העליון.

תרבות ההונאות נכנסה לתוקף בשנת 2002, תחת כהונתו של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון, עם הסרת האישור הקבוע, "העתק מתאים למקור", שהופיע עד אז על כל החלטות בית המשפט העליון.  במקומו הוספה תניית הפטור, "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  אין צורך להוסיף שהחלטות ופסקי דין של בית משפט, ב"כפוף לשינויי עריכה ונוסח" הם רעיון הזוי... בהמשך, בוטלו בשנת 2004 התקנות המנדטוריות משנת 1938, שחייבו את המזכירים הראשיים בבתי המשפט ב"שמירה מצוינת של התיקים והפנקסים" (רישומים בעידן המחשב).
ככל הנראה מה שקרה במקרה שפורסם אתמול הוא "שינוי עריכה ונוסח"...
הדו"ח התקופתי של מועצת זכויות האדם של האו"ם על ישראל כלל דו"ח של (Human Rights Alert (NGO בלוויית ההערה: "חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל."
מאמר שפורסם בכנס האירופי למחשוב ממשלתי (2015) לאחר בדיקת עמיתים על ידי מומחים בכירים למערכות מידע אומר: "מערכות מידע הונאתיות חדשות בבתי המשפט בישראל: שינוי שיטת משטר בלתי מוכרז?"
מצב, בו השופטים נטלו לעצמם את הזכות לעסוק בהונאות בשגרה, ולהתעלם מחוקי המדינה, כמוהו כהשלטת דיקטטורה שיפוטית.
 


בקשה שהוגשה לבית המשפט העליון:
פסקי דין סותרים בעליון
סולברג. החלטה ופסק דין

הטענה: השופט נעם סולברג דחה בקשה לערער על החלטה של בית המשפט המחוזי - אך חודשיים לאחר מכן ניתן פסק דין המקבל את הבקשה ואת הערעור
 רע"א 1554/16, י.ש אבן ישראל נ' ראובן שולמן ואח' / בקשה לביטול פסק דין 
 רע"א 1554/16, י.ש אבן ישראל נ' ראובן שולמן ואח' / פס"ד 
 רע"א 1554/16, י.ש אבן ישראל נ' ראובן שולמן ואח' / החלטה 
▪  ▪  ▪

בית המשפט העליון נתן שני פסקי דין סותרים באותו תיק - טוענים (יום ד', 8.6.16) איל אושדי ואיתמר זר בבקשה לבטל את פסק הדין השני. 


מדובר במחלוקת בין חברת י.ש אבן-ישראל לבין אחרים בנוגע להערת אזהרה שנרשמה על קרקע שבבעלותה. בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את בקשתה של אבן-ישראל למחוק את הערת האזהרה, והיא הגישה לבית המשפט העליון בקשה לערער על ההחלטה. לטענת אושדי וזר, ב-10.4.16 דחה השופט נעם סולברג את הבקשה בהחלטה המשתרעת על פני 17 עמודים, אשר הופיעה באתר הרשות השופטת ונשלחה לצדדים. למרות שההחלטה לא הוכתרה במילים "פסק דין", הם אומרים, ברור שבכך הסתיים הטיפול בתיק - שכן הבקשה לערער נדחתה. אלא שלפתע, ב-5.6.16, ניתן פסק דין בן 24 עמודים בו התקבלה בקשת רשות הערעור, הוא נדון לגופו והתקבל. באותו פסק דין כלל לא מוזכרת החלטתו המקורית של סולברג, שאף נמחקה מאתר הרשות השופטת. סולברג עצמו כתב את חוות הדעת הראשונה בפסק הדין, בה סבר שיש לדחות את הערעור. אולם בדעת רוב קבעו השופטים יצחק עמית וצבי זילברטל, כי הערעור מתקבל. לדברי אושדי וזר, אין כל אפשרות להותיר על-כנו את פסק הדין השני, תהיה אשר תהיה הסיבה לפרסומו, שכן הוא סותר את ההחלטה הראשונה אשר סיימה את הדיון בתיק. הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד גיא לוסקי. News1 מציין, כי אורך חוות דעתו של סולברג הוא 17 עמודים - כאורך ההחלטה הראשונה. בדיקה מעלה, כי קיימת זהות בין החלטה זו לבין חוות דעתו של סולברג בפסק הדין השני. לא ברור, לפיכך, כיצד הפכה החלטה סופית ומחייבת לדעת מיעוט בפסק דין מאוחר יותר.
 תאריך: 
08/06/2016
  |  
 עודכן: 
08/06/2016