Thursday, May 20, 2021

2021-05-20 "החור השחור" במשטרת סלמה - מתקן כליאה בלתי חוקי לסחיטת הודאות בעינויים - התראה לפני פעולה משפטית הוגשה ליועמ"ש

 "החור השחור" במשטרת סלמה - מתקן כליאה בלתי חוקי לסחיטת הודאות בעינויים - התראה לפני פעולה משפטית הוגשה ליועמ"ש

הודעה שהוגשה לבית משפט השלום ת"א בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל, מתעדת נוהל מעצר חשודים וחקירתם, ככל הנראה במרתפי מטה מחוז ת"א בדרך שלמה 18, תל אביב. יש לראות ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" מתקן כליאה/מעצר בלתי חוקי, שהחזקת חשודים בו נוגדת את הוראות החיקוק, מפרה את זכויות היסוד של חשודים ועצירים בישראל, ונועדה לסחוט הודאות מחשודים תחת תנאים הנחשבים לעינויים. היועמ"ש התבקש להורות למשטרת ישראל לחדול מיד חקירת חשודים תוך החזקתם ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" ו/או בכל מתקן אחר על פי הנוהל המתועד בהודעת משטרת ישראל לבית משפט השלום ת"א.

קראו בדפדפן:  https://inproperinla.blogspot.com/2021/05/2021-05-20.html 

 

image.png


תמונה: פרשת לורי שם-טוב ומוטי לייבל יצרה תיעוד חסר תקדים של ניהול מתקן כליאה של חור שחור במרתפי מטה מחוז ת"א של משטרת ישראל ברחוב סלמה -  "בית מעצר יפתח". בדיון הארכת מעצר, התלונן מוטי לייבל על תנאי מעצרו: הוא החזק בבידוד מוחלט, נמנעה ממנו היוועצות בפרטיות עם עורך דינו, לא ניתן לו לצאת אפילו לחצר "להתאוורר", בסמוך לתאו התנהל מטווח ירי, מעל ראשו נסעו משאיות, ובתאו דלקו האורות 24/7. הוא יצא מתאו רק לשעות חקירה ארוכות. תנאי מעצר אלה ייחשבו ללא כל ספק לעינויים. מסמך תשובה (שתקינותו וקבילותו כראיה וככתב בית דין מפוקפקות), שהוגש ע"י משטרת ישראל בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל בשם ק' אג"מ יפו גליל עמאשה, טוען שלייבל הוחזק ב"בית מעצר יפתח" - שאינו מוכר כמתקן כליאה חוקי של מדינת ישראל, "לצורך הפרדה", "באישור סנ"צ", "על פי נוהל משטרת ישראל" - המתיר כביכול להחזיק עצירים במשך 10 ימים במתקן כליאה בלתי חוקי זה בתנאים המתועדים.  משטרת ישראל מסרבת לענות כדין וכראוי על בקשה על פי חוק חופש המידע (עבורה שולמה אגרה כדין), לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של "בית מעצר יפתח", הפעלתו ונוהליו.

להלן ההתראה שנשלחה היום ליועמ"ש, לשר המשפטים, לשר לביטחון פנים, ולמפכ"ל המשטרה 

20 במאי, 2021

היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט
משרד המשפטים
בפקס ובדוא"ל

הנידון: "בית מעצר יפתח" ונוהל משטרת ישראל להחזקת חשודים וחקירות בו - התראה לפני פעולה משפטית

הרינו מבקשים את קבלת החלטתך המנומקת בתוך 45 יום, על פי החוק לתיקון סדרי המנהל (החלטות והנמקות) התשי"ט-1958
לכבוד היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט,
1. הודעת משטרת ישראל לבית משפט השלום ת"א בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל, מתעדת נוהל מעצר חשודים וחקירתם, ככל הנראה במרתפי מטה מחוז ת"א בדרך שלמה 18, תל אביב.
2. הודעה זו הוגשה לבית המשפט על פי הוראת כב' השופט עלאא מסארווה, לאחר שהחשוד התלונן בדיון הארכת מעצר על תנאי החזקתו וחקירתו - במרתף, מעליו נוסעות מכוניות ומשאיות, בסמוך לו מתנהל מטווח ירי, בו האור דלוק 24/7, ללא יציאה מהתא ל"אוורור", ומניעת הזכות להיוועדות עם עורך דין בפרטיות.
3. יתרה על כך, תשובות על בקשות חופש המידע העלו ש"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח", אינם מתקן כליאה/מעצר מוכרז כדין.
4. מכל הטעמים הנ”ל, יש לטענתנו לראות ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" מתקן כליאה/מעצר בלתי חוקי, שהחזקת חשודים בו נוגדת את הוראות החיקוק, מפרה את זכויות היסוד של חשודים ועצירים בישראל, ונועדה לסחוט הודאות מחשודים תחת תנאים הנחשבים לעינויים.
5. כמו כן, יש לטענתנו לראות בהתנהלות "בית מעצר יפתח" ו/או "תא מעצר משטרת מרחב יפתח" הפרה חמורה של זכויות האדם בחוק הבינלאומי.
6. לפיכך, הרינו מבקשים:
א) ככל ש"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" עדיין מופעלים כמתקן  כליאה/מעצר שאינו מוכרז כדין - שתורה למשטרת ישראל לחדול מיד את השימוש במתקן זה;
ב) שתורה למשטרת ישראל לחדול מיד חקירת חשודים תוך החזקתם ב"בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" ו/או בכל מתקן אחר על פי הנוהל המתועד בהודעת משטרת ישראל לבית משפט השלום ת"א בתיק מ"י 59411-02-17 מדינת ישראל נ' לייבל.
7. העדר תשובה המראה על תיקונו של המצב בעניין "בית מעצר יפתח"/"תא מעצר משטרת מרחב יפתח" ונוהלי החקירה של משטרת ישראל, כאמור לעיל, לא יותיר בידינו ברירה אלא  לנקוט בהליכים המשפטיים העומדים לרשותנו.
8. אין באמור במכתב זה – כמו גם במה שלא נאמר בו – כדי לגרוע או לוותר על כל טענה העומדת לנו על-פי הדין.
בברכה,
 _________________
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם אל"מ (ע"ר)
Human Rights Alert NGO

העתקים:

שר המשפטים בנימין גנץ
השר לביטחון פנים אמיר אוחנה
מפכ"ל משטרת ישראל יעקב שבתאי
מפקד מחוז ת"א עמיחי אשד