Wednesday, November 7, 2018

2018-11-08 Cyber & Law - Israel as a case study // סייבר ומשפט - ישראל כמקרה בוחן

סייבר ומשפט - ישראל כמקרה בוחן
משבר חוקתי באומה ללא חוקה, התפוררות חברתית, ובגידת האינטלקטואלים - מומחים למשפט ולמחשוב.
נסעתי לאוניברסיטת גטינגן לקולוקוויום של פרופסורים למשפטים בנושא סייבר ומשפט. אני מציג עבודות על סייבר ומשפט בישראל.
בצד הסקירה הטכנית, מובאות דוגמאות של שחיתות מערכת המשפט בקשר למחשוב בית המשפט העליון ובתי המשפט המחוזיים והשלום (נט-המשפט) מהתיקים של רומן זדורוב, רפי רותם, שוקי משעול, לורי שם-טוב, ועוד... המצב השערורייתי בוועדת הבחירות המרכזית... במחשוב בתי הדין למוחזקי משמורת, בהוצאה לפועל, בכנסת, בבתי הסוהר... המצגת כולה יותר מ-100 שקפים. [1]
הסיפור כולו בקיצור:
^ שקף מס' 2 - הצעת החוק של ח"כ ענת ברקו ושות': "עבירה של פגיעה בקשרי החוץ של ישראל".

^ שקף מס' 4 - הנחות העבודה:* "הקוד הממוחשב הוא החוק" (לארי לסיג).
* חקר המחשוב הממשלתי מספק תובנות ייחודיות לגבי מערכת המשפט ושיטת המשטר.
* התקנה בלתי חוקית של מערכות מחשוב ממשלתיות יכולה לפגוע בזכויות האדם, חברה אזרחית מתוקנת, ומוסדות המשטר הדמוקרטי.

^ שקף מס' 6 - תוצאות:
* על"ה ע"ר היא כנראה הראשונה שהגישה דוחות בינלאומיים על זכויות האדם, המבוססים על ניתוח מערכות מחשוב ממשלתי.
* הדו"ח לשנת 2018 נכלל בדו"ח נציב זכויות האדם על ישראל, וסוכם:
ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק, כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות... יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.

^ שקף 7 - סיכום:
התנאים השוררים עתה בישראל הם:
* משבר חוקתי באומה ללא חוקה והתפוררות חברתית,
* "בגידת האינטלקטואלים" - של מומחים למשפט ולמחשוב.
קישור
[1] סייבר ומשפט - ישראל כמקרה בוחן - מצגת בקולוקוויום בבי"ס למשפטים, אוניברסיטת גטינגן, גרמניה, נובמבר, 2018.
https://www.scribd.com/document/392634657/