Tuesday, September 3, 2013

13-09-03 Hello world!

Recent:
9/3 @ 6:07 : Chuquicamata, CL
9/3 @ 6:01 : Pakistan, PK
9/3 @ 5:21 : Bari, IT
9/3 @ 5:18 : London, GB
9/3 @ 4:26 : Lake City, Florida, US
9/3 @ 4:11 : Georgia, GE
9/3 @ 4:07 : Droitwich, GB
9/3 @ 4:04 : Rotterdam, NL
9/3 @ 3:45 : Dallas, Texas, US
9/3 @ 2:56 : San Clemente, California, US

13-09-03 Assange - the news from Russia Today


WikiLeaks founder Julian Assange submitted a complaint to the Swedish police, seeking an investigation into reports of US illegal activity in Europe against WikiLeaks and himself, including seizure of personal property containing evidence of a war crime.
READ MORE:

19-09-03 Fukushima

The US gov is notorious for ignoring exposure of the People.  During the Mad Cow Disease epidemic the UK destroyed entire herds, and tested cattle.  Japan tested cattle. The USDA refused to permit farmers to test cattle, even when they asked to do so, in order to be able to export to Japan!  jz
____
Radiation levels around Japan's Fukushima nuclear plant are 18 times higher than previously thought, Japanese authorities have warned.

13-09-03 רצח רבין, מותו של שמריהו כהן, השופט דן ארבל, וקריסת חברה מתוקנת בישראל ...

שופט בדימוס דן ארבל - החזיק בעמדות מפתח הן לגבי רצח יצחק רבין (1995) והן לגבי מותו של מזכיר בית המשפט העליון שמריהו כהן (2002).
ברלין - אלכסנדר פלץ, 3 בספטמבר - כיוון שאני מתבטל בברלין להנאתי, החלטתי לנצל את הזמן להשלים חומר לגבי רצח רבין. לא הייתי בארץ שנים רבות, ולא עקבתי אחרי המאורעות בפירוט.  

השופט דן ארבל ורצח רבין - 1995
בדיקת הפרטים על רצח רבין הפתיעה אותי. עוד קודם לכן האמנתי שנרצח על ידי "כנופיית השב"כ". אולם בדיקת הפרטים די מזעזעת. הגרסה הרשמית - סיפור הכיסוי - לא עומד במבחן ההיגיון של ילד בן 10. אולם הופעתי לטובה ללמוד שרבים וטובים סירבו ומסרבים לקבל את הגרסה הרשמית, החל ממשפחת רבין, דרך מומחים כגון פרופ מיכאל הרסגור ופרופ שבח וייס, וכן חלק רחב מהציבור - על פי סקרים בשנים שלאחר הרצח. 


בסופו של דבר, האדם שהיה במוקד יצירת הגרסה הרשמית הוא השופט דן ארבל, שניהל את משפטו של יגאל עמיר.

אחת הנקודות המרתקות בסיפור הוא שימוע ב-5 לדצמבר, 1995. יגאל עמיר שכביכול הודה ברצח, היה מזועזע מן המוות המסתורי של אחד משומרי ראשו של רבין זמן קצר קודם לכן.  ככל הנראה איבד את אימונו בביטחונו האישי הוא, וניסה לחזור בו מהודאתו ברצח. הוא חזר ואמר "הם הורגים אנשים!"

השופט דן ארבל מנע ממנו את זכות הדיבור, והחזיר אותו לכלא.

השופט דן ארבל ומותו של שמריהו כהן - 2002
בדיקת הביוגרפיה של דן ארבל מראה שהיה שופט שלום, אח"כ שופט מחוזי, ולבסוף מנהל בתי המשפט (1998-2004).

דוחות סייג לזכויות הא'דם (NGO) מראים שהנהלת בתי המשפט היא גורם מרכזי בהשחתת בתי המשפט בארה"ב, ובישראל, באמצעות התקנת מערכות מחשבים מירמתיות בבתי המשפט ב-20 השנים האחרונות.  דוח סייג לזכויות האדם בנושא נכלל בדוח זכויות האדם בישראל של האום לשנת 2013 בלוויית ההערה "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

הדוח, המבוסס על כריית נתונים של כתבי בית המשפט העליון ב-20 השנים האחרונות, מתאר אירוע מרכזי בנושא ב-7 למרץ 2002.  ביום זה נפרצו השרתים של בית המשפט העליון (ב-INSIDE JOB). לאחר מכן זויפו החלטות רבות של בית המשפט העליון מלפני יום זה, ומאז ועד היום הכתבים אינם מאושרים ואינם תקינים.  

חיפוש נוסף גילה שבאותו יום מת המזכיר הראשי של בית המשפט העליון שמריהו כהן בבית המשפט העליון תחת נסיבות מחשידות. שבועיים אח"כ הגישה אישה בשם אהליבה פרץ-איזסקו תלונה על רצח, אך לא יכלה לספק מניע הגיוני לרצח זה. על פי דוח סייג לזכויות האדם, מניע אפשרי היה השתלטות בלתי חוקית על שרתי בית המשפט העליון, שהיו במשמורת המזכיר הראשי.

בקיצור, שני מאורעות עומדים במרכז קריסת חברה מתוקנת בישראל ב-20 השנים האחרונות:
א. רצח רבין ב-4 לנובמבר 1995
ב. מותו של שמריהו כהן ב-7 למרץ 2002.
והשופט דן ארבל היה בעמדות מפתח ביחס לשני אירועים אלה!

חשיבות הממצא
בעבר נטיתי להניח ששני המאורעות היו קשורים לשתי כנופיות שונות, שפעלו בנפרד, או אף אולי בניגוד עניינים -
א. רצח רבין - "כנופיית השב"כ".
ב. מותו של שמריהו כהן ופריצת מחשבי בית המשפט העליון - "כנופיית שלטון החוק" - שופטים בכירים (אהרן ברק, בועז אוקון), בכירים במשרד המשפטים (יורם הכהן, עמית אשכנזי), בכנסת (מאיר שטרית) בכירים בלשכת עורכי הדין, ויוצאי יחידת 8200 השולטים בחברת קומסיין.

עכשיו, לאור הימצאותו של השופט דן ארבל בעמדות מפתח בשני האירועים, עלי לתקן את הנחת העבודה: שתי הכנופיות הן ככל הנראה היינו הך - כנופיה אחת!

היבטים כלליים
שיתוף פעולה בין "כנופיית השב"כ" ו"כנופיית שלטון החוק" מהווה שינוי מהותי לגבי התפלגות הכוחות במשטר הישראלי.  

בפרשת קו 300, בשנת 1984 התעמתו השב"כ ושלטון החוק.  את תוצאות העימות בפרשת קו 300 קשה לתאר כניצחון של אף אחד מן הצדדים.

העניינים המתוארים לעיל, לגבי רצח רבין ב-1995 ומותו של שמריהו כהן ב-2002, מציגים מצב שונה לחלוטין, בו הגיעו "כנופיית השב"כ" ו"כנופיית שלטון החוק" להסדר ביניהן, ועל ידי כך השתלטו על מוקדי הכוח והשלטון במדינת ישראל.  

בכך הביאו לקיצה אף את תדמיתה של חברה מתוקנת במדינת ישראל.  

רצח רבין מתואר בדרך כלל בהקשר להתנגדות להסכמי אוסלו ותהליך השלום הישראלי-פלסטיני.  

אולם בהיבט כללי יותר, התוצאה הברורה ביותר של קריסת חברה מתוקנת בישראל בעשרים השנים האחרונות הוא בתחום החברתי-כלכלי.  בשעה שהכלכלה בישראל המשיכה בצמיחתה, העוני הוכפל, מספר מחוסרי הדיור הרקיע, יוקר המחיה האמיר, ומחירי דירות הפכו מחוץ להישג ידם של מעמד העובדים.  

הכלכלה בישראל עברה לשליטתם של מספר מצומצם של טייקונים, במקביל להתמסדות יחסי הון-שלטון ושחיתות ציבורית נרחבת - בפרט במערכת המשפט.

על פי דוחות בינלאומיים, התפלגות ההכנסות והנכסים בישראל היום אינה תואמת חברה הנתונה תחת שלטון דמוקרטי.

התפתחויות אלה בולטות עוד יותר על רקע העובדה שמדינת ישראל התחילה את דרכה כמדינת רווחה סוציאליסטית, ובשנותיה הראשונות קלטה בהצלחה מאות אלפי פליטים חסרי כל.

השינויים החברתיים-כלכליים בישראל בעשרים השנים האחרונות נראים גם כחיקוי צמוד של השינויים החברתיים-כלכליים בארה"ב באותן השנים.  בתקופה זאת היגיעה "שיתוף הפעולה" בין ארה"ב לישראל לרמות שלא נראו קודם לכן, הן בתחום המדיני, הן בתחום הצבאי, והן בתחום הקורפורטיסטי-בנקאי.

סיכום
בעשרים השנים האחרונות עברה מדינת ישראל קריסת חברה מתוקנת. בכירים במערכת המשפט מלאו תפקיד מרכזי בתהליך זה.  במקביל הונהג בישראל משטר חברתי-כלכלי התואם את המודל בארה"ב בשנים אלה, שניתן לראותו כחזרה ל-Robber Baron Era של סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20.

קישורים 
[1] תאוריות הקשר על רצח רבין _ ויקיפדיה
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%94%D7%A7%D7%A9%D7%A8_%D7%A2%D7%9C_%D7%A8%D7%A6%D7%97_%D7%A8%D7%91%D7%99%D7%9F
[2] דוח מקוצר (תרגום עברי) של סייג לזכויות האדם (NGO) שהתקבל כחלק מדוח האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013) 
[3]  דוח מקוצר (מקור אנגלי) של סייג לזכויות האדם (NGO) כפי שהוא מופיע באתר מועצת זכויות האדם של האו"ם (2013)

http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session15/IL/HRA_UPR_ISR_S15_2012_HumanRightsAlert_E.pdf
[4] דוח סייג לזכויות האדם (NGO) נכלל בדוח מועצת זכויות האדם של האו"ם (2013) בלוויית ההערה "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל" (עמ' 4, פסקה 25):  
[5] דוח מורחב (מקור אנגלי) של סייג לזכויות האדם (NGO) - נספח מס' 1. (2013)
____

דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה החברתית, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".

13-09-03 Collapse of Civil Society in Israel - one or two gangs?

 
Supreme Court Chief Clerk Shmaryahu Cohen, PM Yitzhaq Rabin

The significance of finding regarding Dan Arbel is the following:

All along I considered November 4, 1995 (killing of PM Yitzhaq Rabin) and March 7, 2002 (alleged killing of Supreme Court Chief Clerk Shmaryahu Cohen), as two key events in collapse of Civil Society in Israel over the past two decades.

However, until today, my working hypothesis was that two separate gangs could have perpetrated the two killings in a general enviornment of lawlessness -
The killing of Rabin I have attributed all along to the Secret Service, but the killing of Chief Clerk Shmaryahu Cohen I tended to attribute to a law-high tech gang (including some senior judicial authorities and some veterans of IDF Unit 8200).

The latest finding, of Judge Dan Arbel in key positions in both incidents, suggests that the two gangs are one and the same!

13-09-03 Rabin's assassination - Judge Dan Arbel - where it all comes together...

Judge (retired) Dan Arbel of the Tel Aviv District Court.

Judge (retired) Dan Arbel of the Tel Aviv District Court. presided over the trial of Yigal Amir - purported assassin of Rabin - and therefore was in charge of producing the official, judicially sanctioned narrative.

According to the Hebrew Wikipedia, Dan Arbel, now retired (works as a high end arbitrator) served as a Magistrate Court Judge, then District Judge, and finally as Director of the Office of Administration of the Courts (1998-2004).

The Human Rights Alert (NGO) reports show the central role of the offices of Administration of Courts in California, in the US, and in Israel, in corruption of the courts through the implementation of large-scale fraud in the electronic record systems of the courts and through underming the authority and responsibilities of the clerks of the courts.

The Human Rights Alert (NGO) report on Israel, was incorporated into the UN Human Rights Council Periodic Review of Human Rights in Israel (2013) with the note: "lack of integrity in the electronic records of the supreme court, the district courts and the detainees courts in Israel".  The report points out to 2002 as a critical year in this process.

Dan Arbel was Director of the office of Administration of the courts on that year!

In short: Dan Arbel was a key figure in the group that compromised the executive in 1995 - through the assassination of Yitzhaq Rabin, and again a key figure in the group that compromised the electronic records of the Supreme Court in 2002 (which involved, according to a third party police complaint - the murder of Chief Clerk of the Supreme Court Shmaryahu Cohen).

13-09-03 Hello world!

Recent:
9/3 @ 1:55 : London, GB
9/3 @ 1:46 : Treorchy, GB
9/3 @ 1:23 : Ouagadougou, BF
9/3 @ 12:54 : Singapore, SG
9/3 @ 11:44 : Scranton, Pennsylvania, US
9/3 @ 11:36 : Berlin, DE
9/3 @ 11:24 : Johannesburg, ZA
9/3 @ 9:12 : Portland, Oregon, US
9/3 @ 7:50 : New Haven, Connecticut, US
9/3 @ 7:46 : Houston, Texas, US

13-09-03 Rabin assassination - footnotes

1) One of the main proponants of the alternative narratives was no other than highly respected, mainstream, Tel Aviv University history professor Michael Harsgor (1924-2011)

2) Most view the assassination of Rabin and its outcomes primarily in the area of Israeli-Palestinian relations. In constrast, I view it as the start of a Robber Baron Period in Israel.  Over the next 15 years, poverty levels doubled, homelessness soared, while the economy was experiencing heatly growing. Today, there is no real middle class in Israel.  A recent routine poll shows that 70% of adult Israelis would not be able to handle unexpected NIS 8000 expense. (roughly USD 2,000).  An OECD report says that today, income and asset distribution in Israel does not match the pattern of democratic regimes...


3) The Tel Aviv District Court and the Israeli Supreme Court were central to the cover up through the official narrative.  For example, key part of the evidence in the trial consisted of medical reports.  The signed medical reports did not match the official, judicially sanctioned narrative.  But the court accepted as evidence unsigned, draft medical reports in handwriting with parts crossed off... (e.g. - the final medical report notes that Rabin was shot in the chest.  The amateur video of the purported assassination shows that confessed assassin pointing the gun at Rabinś back...)
The Tel Aviv District Court today is a key organ in robbing the people of Israel, through the conduct of sham process in major corporate finanical defaults (Haircuts).  The general  pattern in such cases is taking care of the interests of tycoons and large corporations, while leaving small investors high and dry.  The pattern, regarding compromise of the courts, is similar to that in the United States.  Once the judges are coopted and compromised for "state security", there is no way to keep them honest in financial matters, where they are likely to be beneficiaries...

13-09-03 More on the Rabin assassination


Banner in a memorial for Rabin - "We shall not forget and shall not forgive".  Exact same lines routinely appear in Anonymous releases... 

The more I read the online documents (amazing number of documents were uploaded, all of them in Hebrew), the more I feel like a babe in the woods.

- The Rabin family apparently holds to the alternative narrative, or at least does not accept the official, judicially sanctioned narrative.
- A well known, mainstream law professor (Shevah Weiss) publicly supports the altenative narrative
- Majority of the Israeli public in immediate years after the assassination doubted the official narrative.

The contradictory testimonies and falsified medical records are amteurish. Apparently there was no way to come up with a credible way to explain the fundamental inconsitencies in the official narrative:
- Rabin moved on his own into his car after the purported assassination.
- The original medical report indicated that one bullet ruined Rabinś vertebrae. With such damage, there was no way that he could have walked into his car.
- His chauffeur testified that the drive to the hospital (500 meters from the purported assassination site) took a couple of minutes. Other, reliable data, show that it took over 20 minutes. The data also show that originally, Rabin was not driven to the hospital at all, but in the direction of the Secret Service headquarter in Tel Aviv, to which also his widow and Shimon Peres, his deputy were taken immediately from the purported assassination scence ...
- The original medican records disappeared, and the set of medical records, which was presented in court, was created after the fact by a doctor that was called in by the Secret Service...  In addition, the Secret Service insisted that the pathological examination be conducted by their own doctor in the hospital, instead of transferring the body to the pathological laboratory, used on routine basis for legal/police pathological examinations.
- The medical records are inconsistent even on the basic facts of how many bullets were removed from the body, two or three, and theirr locations...

One of the inexplicable issues, is that the confessed assassin, Yigal Amir, survived the episode. According to routine Secret Service procedures in such cases, he was supposed to be dead within 1.2 seconds. If one accepts the alternative narratives, Amir, in agreeing to go through the charade, had to have total trust that the Secret Service would not kill him (alternatively, some suggest that the Secret Service had a way to force him to go through it).

Apparently, at a later point, a month after the assassination, Amir lost such confidence, at least temporarily, when one of Rabinś bodyguards died under suspicious circumstances.
שלושה בדצמבר 1995 התקיים בבית המשפט שימוע לתיק של עמיר, בנוכחות כלי התקשורת. עמיר נכנס לאולם בית המשפט. הוא פנה למצלמות, ודרכן ליותר ממליון צופים:
"למה אתם לא חוקרים את מותו של המאבטח של רבין? אנשים יסלחו לי כשהם יבינו את הרקע. אחרי שתבינו למה, הם יראו שכל המערכת רקובה. כל מה שאתם רואים הוא מסיכה. לא העלתי בדעתי שהם יתחילו להרוג אנשים."
במהלך השימוע הוא אמר לשופט דן ארבל: "הם הורגים אנשים. הכל שקר!"
"מה שקר?", שאל ארבל.
"שאני הרגתי את רבין" ענה עמיר. "אפילו לא ניסיתי להרוג אותו. כל מה שראיתם עד עכשיו הוא זיוף. אני מבקש שתיתנו לי להסביר את הרקע למעשים שלי. הם הורגים אנשים. אם אתם תקשיבו לאמת כל הארץ תתקומם ותדרוך את נשקה".
כמובן שהשופט ארבל לא נתן לעמיר את רשות הדיבור ולא איפשר לו להסביר את דבריו. הוא חזר למאסר.
TRANSLATION:
On December 3, 1995, hearing took place in the Tel Aviv Court.  While entering court, Amir addressed the TV cameras, and through them more than a million viewers:
- Why dont you investigate the death of Rabins bodyguard?  People would forgive me when they understand the background, after you understand why.  They will figure out that the entire system is rotten.  Everything you see is just charades.  I never thought that they would start killing people.
During the hearing itself, Amir said to Judge Dan Arbel: 
- They are killing people.  It is all a lie.
Judge Arbel responded:
- What is a lie?
Amir followed up:
- That I killed Rabin.  I did not even try to kill him.  Everything you have seen so far is false.  I ask that you allow me to explain the background for my conduct.  They are killing people.  If you listen to the truth, the entire nation will rise up and load up its guns.
Judge Arbel denied Amir the right to further elaborate his words, and he was remanded to jail.
Source:
All in all, one should see the situation as one of Widespread Public CorruptionI.E.,  Most intelligent people, regardless of political leaning, dont buy the official, judicially sanctioned narrative.  The official, judicially sanctioned narrative is inherently contradictory and entirely unreasonable on numerous accounts.  
But the People are powerless to resist the powers that be.
Sounds familiar?  The USA redux!

13-09-03 Rabins assassination - end notes...


Every single detail, if you look at it close enough is ridiculously fake.

For example, the paper, shown above, is a printout of the lyrics for the Song for Peace, which was sung in conclusion of the public rally on November 4, 1995.

The public was told that the paper was taken from Rabinś breast pocket, where it was folded.

HOWEVER:
1) The paper shows a single bullet hole, not four, as should have been seen, had it been folded in Rabinś breast pocket during the shooting.
2) The neat hole is a bullet entry hole, not a bullet exit hole.  But according to the official, judicially sanctioned narrative, Rabin was shot in the back, not in the chest!

13-09-03 More on Rabinś assassination narratives

The more I read the online documents (amazing number of documents were uploaded, all of them in Hebrew), the more I feel like a babe in the woods.

- The Rabin family apparently holds to the alternative narrative, or at least does not accept the official, judicially sanctioned narrative.
- A well known, mainstream law professor publicly supports the altenative narrative
- Majority of the Israeli public in immediate years after the assassination doubted the official narrative.

The contradictory testimonies and falsified medical records are amteurish.  Apparently there was no way to come up with a credible way to explain the fundamental inconsitencies in the official narrative:
- Rabin moved on his own into his car after the purported assassination.
- The original medical report indicated that one bullet ruined Rabinś vertebrae.  With such damage, there was no way that he could have walked into his car.
- His chauffeur testified that the drive to the hospital (500 meters from the purported assassination site) took a couple of minutes.  Other, reliable data, show that it took over 20 minutes.  The data also show that originally, Rabin was not driven to the hospital at all, but in the direction of the Secret Service headquarter in Tel Aviv, to which also his widow and Shimon Peres, his deputy, were taken immediately from the purported assassination scence ...
- The original medican records disappeared, and the set of medical records, which was presented in court, was created after the fact by a doctor that was called in by the Secret Service...
- The medical records are inconsistent even on the basic facts of how many bullets were removed from the body, two or three, and their locations...

One of the inexplicable issues, is that the confessed assassin, Yigal Amir, survived the episode.  According to routine Secret Service procedures in such cases, he was supposed to be dead within 1.2 seconds.  If one accepts the alternative narratives, Amir, in agreeing to go through the charade, had to have total trust that the Secret Service would not kill him (alternatively, some suggest that the Secret Service had a way to force him to go through it).

Apparently, at a later point, Amir lost such confidence, at least temporarily, when one of Rabinś bodyguards died under suspicious circumstances.

שלושה בדצמבר 1995 התקיים בבית המשפט שימוע לתיק של עמיר, בנוכחות כלי התקשורת. עמיר נכנס לאולם בית המשפט. הוא פנה למצלמות, ודרכן ליותר ממליון צופים:
"למה אתם לא חוקרים את מותו של המאבטח של רבין? אנשים יסלחו לי כשהם יבינו את הרקע. אחרי שתבינו למה, הם יראו שכל המערכת רקובה. כל מה שאתם רואים הוא מסיכה. לא העלתי בדעתי שהם יתחילו להרוג אנשים."
במהלך השימוע הוא אמר לשופט דן ארבל: "הם הורגים אנשים. הכל שקר!"
"מה שקר?", שאל ארבל.
"שאני הרגתי את רבין" ענה עמיר. "אפילו לא ניסיתי להרוג אותו. כל מה שראיתם עד עכשיו הוא זיוף. אני מבקש שתיתנו לי להסביר את הרקע למעשים שלי. הם הורגים אנשים. אם אתם תקשיבו לאמת כל הארץ תתקומם ותדרוך את נשקה".
כמובן שהשופט ארבל לא נתן לעמיר את רשות הדיבור ולא איפשר לו להסביר את דבריו. הוא חזר למאסר.
TRANSLATION:
On December 3, 1995, hearing took place in the Tel Aviv District Court.  While entering court, Amir addressed the TV cameras, and through them more than a million viewers:
- Why dont you investigate the death of Rabins bodyguard?  People would forgive me when they understand the background, after you understand why.  They will figure out that the entire system is rotten.  Everything you see is just charades.  I never thought that they would start killing people.
During the hearing itself, Amir said to Judge Dan Arbel:
- They are killing people.  It is all a lie.
Judge Arbel responded:
- What is a lie?
Amir followed up:
- That I killed Rabin.  I did not even try to kill him.  Everything you have seen so far is false.  I ask that you allow me to explain the background for my conduct.  They are killing people.  If you listen to the truth, the entire nation will rise up and load up its guns.
Judge Arbel denied Amir the right to further elaborate his words, and he was remanded to jail.

Source:
http://rotter.net/cgi-bin/forum/dcboard.cgi?az=show_thread&forum=gil&om=5614&omm=154&viewmode=


All in all, one should see the situation as one of Widespread Public Corruption. I.E.,  Most intelligent people, regardless of political leaning, dont buy the official, judicially sanctioned narrative.  The official, judicially sanctioned narrative is inherently contradictory and entirely unreasonable on numerous accounts.  

But the People are powerless to resist the powers that be.


Sounds familiar? USA redux!