Tuesday, December 25, 2018

2018-12-26 השופטת המפברקת עינת רון מתחכמת? הפעילה חיסיון מפוברק, לאחר מעשה, על התיק המפוברק של אוכל השוחד - ראש FBI הישראלי - מנשה ארביב

 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 66 others.
השופטת המפברקת עינת רון מתחכמת?  הפעילה חיסיון מפוברק, לאחר מעשה, על התיק המפוברק של אוכל השוחד - ראש FBI הישראלי - מנשה ארביב
בשבוע שעבר, התפרסם בתקשורת, שהשופטת עינת רון כאילו גזרה את דינו של מנשה ארביב - 200 שעות של"צ - שירות לתועלת הציבור (אבל לא עבודות שירות).  בתגובה פרסמתי שהתיק כולו הוא פיברוק מגושם.  הפרסום כלל תמונות מהתיק, שהיה כאילו "פתוח לציבור"...  
היום מתברר שהשופטת המפברקת עינת רון מצאה תרופה לעניין: הפעילה על התיק כולו חיסיון מפוברק לאחר מעשה "המשתמש אינו רשאי לצפות בתיק זה"...
עינת רון היא מפברקת בלתי נלאית: פברקה את תיק עבריין המין - השופט יצחק כהן מנצרת, פיברקה את תיק אוכל השוחד - ראש FBI הישראלי מנשה ארביב, ועכשיו - תטפל בתיק מבריח הגבולות, המאהב אפי נוה... עינת רון גם אחראית לצווי איסור הפרסום החריגים בתיק 3000...  
אולם השופטת עינת רון אינה תופעה חריגה... גם נשיא בית המשפט המחוזי ת"א איתן אורנשטיין ונשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות נקטו בעבר ב"חיסיון מנהלי", לאחר מעשה, להסתיר פיברוקים...  קטעים עם השופטים שלנו... תגידו לי - זה בית משפט בכלל?
דו"ח של ועדת האו"ם על "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתות" מציין שהיעלמות כתבי החלטות, פסקי דין ותיקים - סימן מובהק של בתי משפט מושחתים...  ודו"ח נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל (2018) אומר: "התדרדרות חמורה בישרת סוכנויות החוק והמשפט בישראל... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב"...
קראו את הפוסט השלם: https://inproperinla.blogspot.com/2018/12/2018-12-26-fbi.html
   

תמונה. מדינת ישראל נ מנשה ארביב ( 14715-03-17) בבית המשפט השלום ראשון - ביום 25 לדצמבר, 2018 - התיק הועלם מנט-המשפט תחת חיסיון מפוברק (מרמתי), לאחר מעשה - "המשתמש אינו רשאי לצפות בתיק זה". 
---

תמונות.  מדינת ישראל נ מנשה ארביב ( 14715-03-17) בבית המשפט השלום ראשון - ביום 20 לדצמבר, 2018 - לאחר מתן הכאילו "גזר דין": התיק בנט-המשפט "פתוח לציבור", אבל מפוברק לתפארת. 
---
תל-אביב, 26 לדצמבר -  התפתחויות מעניינות בתיק אוכל השוחד - ראש FBI הישראלי מנשה ארביב.  לאחר שהתפרסם שכאילו נגזר דינו של מנשה ארביב, והתיק כבר נסגר, היום התגלה שעל התיק הופעל חיסיון מפוברק (האגודה לזכויות האזרח קוראת לתופעה "חיסיון מנהלי"), לאחר מעשה...
התפתחויות מעניינות אלה מופיעות מספר ימים לאחר פרסום בתפוצת נאטו, שהתיק פוברק לתפארת על ידי השופטת עינת רון...

2018-12-20 ראש FBI הישראלי, אוכל השוחד מנשה ארביב - השופטת עינת רון שוב עוסקת בפיברוקים (מרמה והפרת אמונים)
על פי דיווחי התקשורת, מנשה ארביב כאילו הורשע, וכאילו נגזר דינו אתמול ל-200 שעות שירות לתועלת הציבור.  אולם הכתבים בתיק מעלים חשש ברור שהשופטת עינת רון שוב עוסקת בפיברוקים. בקשת עיון, שהוגשה היום, אומרת בחלקה: "ביום 19 לדצמבר, 2018, דווח בתקשורת: “ניצב בדימוס מנשה ארביב... יבצע 200 שעות שירות לתועלת הציבור. כך קבעה (יום ד', 19.11.18) נשיאת בתי משפט השלום במחוז המרכז, עינת רון. הוא גם נדון לארבעה חודשי מאסר על תנאי.” אולם דיווח זה אינו עומד בקנה אחד עם הרישומים והכתבים בתיק זה.  יתרה מכך, הנתונים שנמצאו בתיק זה במערכת נט-המשפט אינם ניתנים להסבר באופן העומד בקנה אחד עם התנהלותו של בית משפט כשיר וישר.  הממצאים בתיק זה, כמו בתיקים אחרים (לדוגמה, מדינת ישראל נ יצחק כהן 42649-11-16 בבית המשפט השלום ראשון לציון, גם בו ישבה בדין השופטת עינת רון) מעלים חשש ברור של "פיברוק" הליכי משפט... המצב המתגלה בנתוני נט-המשפט בתיק זה, מערער את אמון הציבור בבית המשפט השלום ראשון לציון מיסודו.  ועל כך אמר נשיא המדינה בטקס השבעת השופטים במרץ 2018: "הציבור זכאי לדרוש הליך נקי ושקיפות… בתי משפט שאיבדו את אמון הציבור, אין להם זכות קיום.”... דוח מועצת זכויות האדם של האו"ם משנת 2018 על ישראל מסכם את דו"ח האל"מ כך: "דו"ח HRA-NGO מבליט את ההתדרדרות החמורה בישרת רשויות המשפט והחוק, כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הדו"ח מאשר [כך- affirms - יצ] שיש לראות את תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב." בנובמבר 2018, הוזמן מבקש העיון לדון בדו"ח הנ"ל בקולוקוויום של פרופסורים למשפטים מרחבי אירופה בבי"ס למשפטים של אוניברסיטת גטינגן, גרמניה, בנושא “סייבר ומשפט”.  בפרט, נערך דיון בשאלה: כיצד מבחינים בין דיון אמתי (אותנטי) של בית משפט, לבין דיון "מפוברק"… וכיצד מבחינים בין כתב בית דין אלקטרוני אמתי לבין מסמך "מפוברק"..."
  
בקשת העיון שהוגשה בתיק, מבקשת בין השאר "צו איסור פרסום" - אם הוא קיים בכלל בתיק זה... נותר רק לחכות ולראות מה תפסוק השופטת עינת רון בעניין בקשת העיון...  עם מתן ההחלטה, אדווח - כשירות לתועלת הציבור...

השופטת עינת רון אינה הראשונה, כמובן, שנוקטת בשיטת "החיסיון המנהלי" לאחר מעשה להסתיר פיברוקים:
  

א) בתיק הולילנד (מדינת ישראל נ צ'רני ואח') בבית המשפט המחוזי ת"א, כפי שהוא מופיע במערכת נט-המשפט, מופיע אוסף כתבים מפוברקים ברמת אומנות גבוהה, מעשה ידיו של השופט דוד רוזן להתפאר. המסמכים המפוברקים כוללים החלטות שיפוטיות רבות, ובפרט את פסקי הדין על אהוד אולמרט ושולה זקן, ואת צו החילוט הפלילי על שולה זקן.
לאחר שהתמנה לנשיא בית המשפט המחוזי ת"א, פניתי בכתב לשופט איתן אורנשטיין, במסגרת "מבחן יושרה בסיסי", וביקשתי הסברים, לחליפין הסרת המסכמכים המפוברקים.  
מה עשה אורנשטיין הנ"ל?  הפעיל "חיסיון מנהלי" על התיק כולו.
בתגובה פניתי במחאה על "חיסיון מנהלי".  
מה עשה אורנשטיין הנ"ל? הסיר את "החיסיון המנהלי", אבל הותיר בתיק את כל המסמכים המפוברקים.
  

ב) בתיק עמוס ברנס (בקשה למשפט חוזר) בבית המשפט העליון, כפי שהוא מוצג במערכת גישת הציבור, מופיע אוסף של כ-10 החלטות מפוברקות של השופטת דליה דורנר, שאין להן בסיס בתיק הנייר של בית המשפט העליון.  לדעתי, החלטות במערכת האלקטרונית לא פוברקו על ידי דליה דורנר, אלא על ידי אחר כלשהו - קרוב לוודאי מי שהיה הרשם ואח"כ מנהל בתי המשפט בועז אוקון.
לאחר שהתמנתה לנשיאת בית המשפט העליון, פניתי בכתב לשופטת אסתר חיות, במסגרת "מבחן יושרה בסיסי", וביקשתי הסברים, לחליפין הסרת המסכמכים המפוברקים.  
מה עשתה חיות הנ"ל?  הפעילה "חיסיון מנהלי" על התיק כולו - נעלם ממערכת המידע.
בתגובה פניתי במחאה על "החיסיון המנהלי".  
מה עשתה חיות הנ"ל?  הסירה  את "החיסיון המנהלי", אבל הותירה בתיק את כל המסמכים המפוברקים.

מה המשותף לפיברוקים בתיק מנשה ארביב, בתיק יצחק כהן, בתיק הולילנד, ובתיק עמוס ברנס?  המערכת כולה מצופפת שורות בניסיון להגן על עצמה ולהסתיר מהציבור את עומק השחיתות...

כרך עב כרס, שכולו עוסק בפיברוקים (מרמה והפרת אמונים) במערכת החוק והמשפט בישראל, הוגש למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית לשנת 2018.  הכרך סוכם בדו"ח התקופתי של נציב זכויות האדם של האו"ם לשנת 2018 כך:

המשך יבוא...