Friday, March 11, 2016

2016-03-11 Zadorov affair: Presiding Justice Naor is asked to establish procedure for inspection the court file... // פרשת זדורוב: נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור התבקשה להסדיר את העיון בהחלטות בתיק הנייר מנצרת...

2016-03-11 Zadorov affair: Presiding Justice Naor is asked to establish procedure for inspection the court file... //
פרשת זדורוב: נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור התבקשה להסדיר את העיון בהחלטות בתיק הנייר מנצרת
[עברית להלן]
English abstract
Inspection of the electronic court file in the Nazareth District Court, and the paper court file of the appeal in the Supreme Court, showed that there is and there was no authentic verdict or sentencing record for the conviction and life imprisonment of Roman Zadorov. The issue now is inspection of the original decision records in the paper court file from the Nazareth District Court, which is held today in the Supreme Court. Request was filed with Presiding Justice to set the procedure for the inspection: Israeli law prescribes that the presiding judge of each court establish such procedures, and it also prescribes that “every person” is permitted to inspect court decisions and judgments that are not lawfully sealed. However, the record shows that Presiding Justice of the Israeli Supreme Court Miriam Naor did not uphold the law in other cases, relative to exercising the right to inspect court records. Moreover, she refused to take action in cases, where falsification or fraud in judicial records was documented. The refusal to uphold the law, relative to inspection of judicial records, combined with the refusal to correct falsified/fraudulent records, are the hallmark of corrupt judiciary. The Zadorov court file holds historic significance. Not only because of the abuse of Roman Zadorov, the individual, but also because it documented the corruption of the justice system like never before, and led to collapse of public trust in the justice system and the judicial process.
LINKS:
[1] Roman Zadorov, Wikipedia
[2] 2016-03-10 State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court – Suprme Court Presiding Justice Miriam Naor is asked to establish procedure for inspection of decisions in the paper court file, now held by the Office of the Clerk of the Supreme Court//
מדינת ישראל נ רומן זדורוג (פ”ח502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור התבקשה להסדיר את העיון בהחלטות בתיק הנייר הנשמר עתה במזכירות בית המשפט העליון
העיון בתיק האלקטרוני בנצרת ובתיק הנייר (כתבי מקורשל הערעור בבית המשפט העליון העלו שאין בנמצא כתב "הכרעת דיןו"גזר דיןשל מותב בית המשפט המחוזי נצרת בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורובהשאלה העומדת כרגע על הפרק היא אוסף ההחלטות בתיק הנייר (כתבי מקורשל השופט יצחק כהן מן התקופה שלפני הפעלת נט-המשפט בנצרתהחשד הברור הוא שכבר אז ניהל נשיא בית המשפט המחוזי נצרת יצחק כהן הליכים למראית עין/ישראבלופייםשכןהשופט אברהם אברהם היה חשוף לסחטנות מצד הפרקליטות והמשטרה עקב התלונות שהוגשו נגדו עבירות מין חמורותיש לקוות שנשיאת בית המשפט העליון תקיים את החוק בעניין הגישה לעיון בתיק זדורובשבית המשפט העליון עצמו הכריז עליה "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי", זכות "חוקתיתעל-חוקית". אולם ניסיון העברלגבי התנהלותה לגבי עיון בתיקים ותיקון טעויות והונאות מראהשהציון של מרים נאור בתחום היושרה הוא "נכשל".
סנגוריו של זדורוב עד היום עסקו בתקיפת הראיות הבלתי קיימות לאשמתו של זדורובאולם בפרשת עמוס ברנס הדומה להפליא – הזיכוי הגיע לבסוף לאחר הגשת בקשה למשפט חוזרשהתבססה על הטענה של הפרות חמורות של הזכות להליך ראויעו"ד דיוויד וינר תיאר אוסף של אנשי משטרה ותביעהזוטרים ובכיריםש"עמדו כחומה בצורה להסתיר את האמתבמשך יותר מעשרים שנהההבדל הואשבפרשת רומן זדורובהאוסף הוא לא רק של אנשי משטרה ותביעהאלא אנשי משטרה ותביעה ושופטיםהעומדים כ"חומה בצורה להסתיר את האמת". אין הסבר הגיוני למניעת העיון בהחלטות ופסקי דיןהעומד בקנה אחד עם ישרת השופטים... זכות העיון נחשבת גם חיונית לקיום אמון הציבור בשופטיםתיק רומן זדורוב הוא אבן דרך חשובה באבדן אמון הציבור במערכת המשפט וההליך השיפוטי.
  

תמונותשלט תמיכה ברומן זדורוב במאהל המחאה ת”אנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור התבקשה להסדיר את העיון בהחלטות הנייר (כתבי מקורבתיק זדורוב מנצרתהנשמר עתה בבית המשפט העליוןנשיא בית המשפט המחוזי נצרת השופט יצחק כהןשנאלץ לפרוש מתפקידו לאחר פרסום על תלונות נגדו על עבירות מין חמורותניהל את רובו של משפט זדורובבשעה שהיה חשוף לסחטנות מצד התביעה והמשטרה...
____
מאהל המחאה ת"א, 11 למרץ – נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור התבקשה להסדיר את העיון בהחלטות בתיק הנייר (כתבי מקורמדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) מבית המשפט המחוזי נצרתהנשמר כעת במזכירות בית המשפט העליון[1]
הבקשה לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור הוגשה על פי תקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003), המורות שעל נשיא כל בית משפט להסדיר את העיון בתיקים בבית המשפט בו הוא מכהןאותן תקנות גם אומרות שהזכות לעיין בהחלטות ובפסקי דין שאינם אסורים בפרסום על פי דין נתונה ל"כל אדם"... יתרה מזאתהבקשה לנשיאה נאור מצטטת את פסק הדין של הנשיאה דורית בייניש משנת 2009 בעניין העיון בתיקיםשכלל הצהרות נשגבותזכות העיון היא "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי", וזכות "חוקתיתעל חוקית"... [הבקשה שהוגשה לנשיאה נאור מועתקת במלואה להלן]
הבקשה לנשיאה נאור הוגשה לאחר מספר חודשים של ניסיונות לעיין בתיק בבית המשפט המחוזי נצרתשבסופן הודיעה המזכירה הראשית בטלפוןשתיק הנייר אינו נמצא בבית המשפט המחוזי נצרתכיוון שהועבר לבית המשפט העליון.

השופטת אסתר הלמן ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם הנפיקו החלטות למראית עין/ישראבלופיות בעניין העיון בתיק זדורוב.
למרות החוק הברורהמתיר ל"כל אדםאת העיון בהחלטות ובפסקי דיןשאינם חסוייםולמרות הצהרות בית המשפט העליון בעניין זההניסיון מראה שהשופטים עוסקים באופן קבוע בהפרות בוטות של החוק בעניין זכות העיוןבתיק זדורוב בנצרתהתאפיינה התנהלותם של שופטת בית המשפט המחוזי אסתר הלמן ונשיא בית המשפט אברהם אברהם בהנפקת החלטות למראית עין/ישראבלופיותשיש לראותן כהונאה.
  
תמונותאכתב החלטה למראית עין/ישראבלוף של השופטת אסתר הלמן מיום 27 לדצמבר, 2015, על בקשה לעיון בפסקי דין בתיק זדורוב בנצרתההחלטה היא כתב "סרוקבמערכת הכתבים האלקטרוניים נט-המשפטולכן חסרת כל תוקףהכתב גם הונפק על נייר מכתבים של "בתי המשפט", ואינו כתב החלטה תקין של בית המשפט המחוזי נצרת כלליתרה מזאתלמרות שהחוק מקנה את הזכות לעיון בהחלטות ופסקי דין שאינם אסורים לפרסום ל"כל אדם", השופטת הלמןהחליטה כביכול "למען הזהירותמתבקשת עמדת המאשימה"... אבל משום מה לא בקשה את עמדת הנאשם... התנהלותה של השופטת אסתר הלמן בעניין זה מראה שוב על שיתוף הפעולה בין התביעה והשופטים בנצרת בשיבוש ההליכים בתיק רומן זדורוב... על "בקשה לתיקון כתב בית דין משובש", שהוגשה בעקבות ההחלטה שבתמונההגיבה השופטת אסתר הלמן בטענה מופרכת של "בעיות טכניות". ב. "החלטה בפתקיתלמראית עין/ישראבלופית של השופט אברהם אברהם מיום לפברואר, 2016, המאיימת ב"השתת הוצאות... לטובת אוצר המדינהעל הגשת בקשות לעיון... הן השופטת אסתר הלמן והן נשיא בית המשפט המחוזי נצרת סירבו לספק העתקים חתומים ומאושרים כדין של החלטותיהם למראית עין/ישראבלופיות.
___

אין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב כתבי "הכרעת דיןאו "גזר דיןאמתיים כלל.
כבר עתההעלה העיון בתיק האלקטרוני בנצרת ובתיק הערעור בבית המשפט העליוןשאין בנמצא בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב כתבי "הכרעת דיןו"גזר דיןשל מותב בית המשפט המחוזי נצרת.
"פסקי הדיןלמראית עין/ישראבלופייםשהתפרסמו בתקשורתגם לא נרשמו בכרטיסיית "פסקי דיןבמערכת נט המשפט בתיק זדורוב בנצרת.

תמונה: כרטיסיית "פסקי דיןמנט-המשפט בתיק זדורוב בנצרת אינה מראה את "הכרעת הדיןו"גזר הדיןמשנת 2010. בה בשעה, "פסקי דיןאלה היו כביכול הבסיס לערעור שנמשך שנים בבית המשפט העליון... ומכוחם כביכול יושב רומן זדורוב במאסר עולם...
_____
יחד עם זאתנשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהםהמזכירה הראשית אשרת אביכזר והנהלת בתי המשפט מסרבים לענות:
אמי מחזיק כדין בסמכות ועל מי מוטלת כדין החובה לרשום את פסקי הדין תחת כרטיסיית "פסקי דיןבמערכת "נט המשפטבבית המשפט המחוזי נצרת?
בהאם רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דיןתחת כרטיסיית "פסקי דיןבמערכת "נט המשפטאומר שהוא אכן פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
גהאם אי רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דיןתחת כרטיסיית "פסקי דיןבמערכת "נט המשפטאומר שאינו פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
בית משפט שאין בו רישום תקין ואמין של פסקי הדין נחשב ללא כל ספק לבית משפט בלתי כשיר ו/או מושחת!
  
תמונות: תיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) במחוזי נצרתא. "הכרעת דין";  ב. "גזר דין"; ג. "פסק דין משלים". הכתבים שהתגלו בשעת עיון במזכירות בית המשפט המחוזי נצרת בינואר 2016.  אין אדם בר דעת שיוכל לראות בהם כתבי תקינים ותקפים.  על "הכרעת הדיןו"גזר הדיןמשנת 2010 (שאינם מופיעים כלל בכרטיסיית "פסקי דין"), חסרה לחלוטין חתימתו של השופט חיים גלפז. "חתימות גראפיות" (חסרות תוקף על פי החלטת נציב תלונות השופטים בפרשת אלשייךשל השופט יצחק כהן והשופטת אסתר הלמן מופיעות על כתבים אלה בתשליל (תופעה שלא נצפתה עד היום על אף כתב בית דין אחר באף בית משפט אחר).
____
לגבי כתבי החלטותשאינם חתומים על ידי הגורמים השיפוטייםהבהירה החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקול המשופץשל ורדה אלשייךשיש לראותם כ"טיוטותבלבדוהם חסרי כל תוקףבעניין זה היו הנציב והשופטת ורדה אלשייך בהסכמה גמורה (זאת הייתה טענת ההגנה של אלשייך נגד טענת “השיפוץ” הכתבים לא היו חתומיםהצדדים רק חשבו שהם היו חתומיםלכן היה מותר לה “לשפץ”...)
 
תמונות: עו"ד פלדמןשייצג אז את רומן זדורוב בסוף הליך הערעור בבית המשפט העליוןפרסם טור ב"המקום הכי חם בגיהנום", תחת הכותרת "פרשת זדורובגופות וסירחון וריח חזק של פורמלין". עורך דין פלדמן הסביר שאינו יכול למצוא את פסק הדין של  זדורוב, "או נכון יותר שאריות פסק הדין שהרוח המייללת בחוץ לא נשאה בכנפיה ופיזרה לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל... "
______
ברור שהעובדה שבית המשפט העליון ניהל הליך ערעור למראית עין/ישראבלופי בתיק רומן זדורובלא נעלמה גם מעינו של עו"ד אביגדור פלדמןיחד עם זאתאפילו עו"ד אביגדור פלדמן לא העיז לקום לפני בית המשפט העליון ולומר בפרהסיה את הברור מאליוהתביעה הפלילית נגד רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל היא הונאה מחפירה של מערכת המשפטובראשה השופטים!


המצבבו רומן זדורוב מוחזק במאסר עולם על סמך משפטבו אין קיימים כתבי "הכרעת דיןו"גזר דיןחתומיםהוא ללא כל ספק הפרה חמורה של הזכות ל"שימוע הוגן ופומבי".
אולם השאלה העומדת כרגע על הפרק היא אוסף ההחלטות של השופט יצחק כהן מן התקופה שלפני הפעלת נט-המשפט בנצרתהחשד הברור הוא שכבר אז ניהל יצחק כהן הליכים למראית עין/ישראבלופיים – ללא החלטות חתומותשכןהשופט יצחק כהן היה חשוף לסחטנות של הפרקליטות עקב התלונות על עבירות מין.
\
הזכות להליך ראוי – זכות "חוקתיתובסיס מתאים לבקשת משפט חוזר לרומן זדורוב
סנגוריו של זדורוב עסקו עד עכשיו בעיקר תקיפת הראיות הבלתי קיימות לאשמתו של זדורובכזכורבפרשה זאת כתב פרופסור בעז סנג'רו "הרשעה ללא ראיות של ממש". ופרופ מוטה קרמניצר כתב "התנהלות התביעה מפחידה".
אולם בפרשה הדומה להפליא של עמוס ברנס – הזיכוי הגיע לבסוף לאחר הגשת בקשה למשפט חוזרשהתבססה לא על הפרכת הראיות המופרכותאלא על הטענה של הפרות חמורות של הזכות להליך ראויעו"ד דיוויד וינר תיאר אוסף של אנשי משטרה ותביעהזוטרים ובכיריםש"עמדו כחומה בצורה להסתיר את האמתבמשך יותר מעשרים שנהההבדל הואשבפרשת רומן זדורובהאוסף הוא לא רק של אנשי משטרה ותביעהאלא של אנשי משטרהתביעה ושופטיםהעומדים כ"חומה בצורה להסתיר את האמת".

מרים נאורהפרקליטותוהרשעות שווא
ב"ראיון ראשון ובלעדי עם נשיאת העליוןב"הפרקליטים" - מגזין לשכת עורכי הדין מחוז ת"א והמרכז באפריל 2015, סמוך לכניסתה לתפקידנשאלה הנשיאה מרים נאור לגבי שיעור ההרשעות המדהים בתביעות פליליות במדינת ישראלהנשיאה השיבה "אחוז גבוה של הרשעה אינו מעיד כשלעצמו על טעותמשום שלפני כן יש מסננת של פרקליטות שבודקתשלא בכל עניין מגישה כתב אישום". [2]
למרות שפחות משנה חלפה מאז פרסום זהתגובתה של הנשיאה נאור נקראת היום כמגוחכת לאור חשיפת הפרשיות השונות הקשורות לפרקליטותלרות דוד ולשי ניצן בכללובפרט בפרשות הנגזרות מתיק רומן זדורוב – פרשת דרמאיה פורמן ופרשת דרחן קוגלוהחלטת הפרקליט הראשי שי ניצן בגיבויו של היועמ”ש יהודה וינשטייןשמותר לפרקליטות להדיח עד מומחה על פי צרכיה...

מרים נאורעיון בתיקיםותיקון כתבים כוזבים/מזויפים – ציון נכשלביושרה
ניסיון העבר לגבי התנהלותה של הנשיאה מרים נאור בעניין כתבים משובשיםמראה שאינה שאינה מקיימת את החוק בעניין העיוןוכן אינה מוכנה לתקן שיבושים והונאות של שופטים.
א. תיק אהוד אולמרט נ מדינת ישראל (4478/14) – ערעור בפרשת הולילנד:
עכשיו כבר ברור לחלוטיןשהשופט דוד רוזן עסק בניהול הליך למראית עין/ישראבלופי בבית המשפט המחוזי ת"א בתיק זההשופט דוד רוזן מעולם לא רשם בתיק פסקי דין לגבי אהוד אולמרט ושולה זקןזאת למרות הפסטיבל התקשורתי בעניין פסקי דין למראית עין/ישראבלופיים אלהשגזרו כביכול על אולמרט שנות מאסרוקבעו שהתנהלותו הייתה בבחינת "בגידה". גזר הדין למראית עין/ישראבלופי על אהוד אולמרט אכן לא מומשבית המשפט העליון ניהל גם בתיק זה הליך ערעור למראית עין/ישראבלופי ללא כתבי פסק דין של בית המשפט המחוזיבקשה להסדיר את העיון בכתבי ההחלטות ופסקי הדין בתיק הערעור הישראבלופי של אולמרט בבית המשפט העליון הוגשה לנשיאה מרים נאורהבקשה לעיון שםנבעה בין השאר מכךשהשופט דוד רוזן העלה טענה מופרכת והזויהשפסקי הדין האלקטרוניים הועברו "פיזיתלבית המשפט העליון... הנשיאה מרים נאור אינה עונה כלל.
בתיק עמוס ברנס נ מדינת ישראל (3032/99) – בקשה למשפט חוזר:
תמונה: לאחר יותר מעשרים שנהבהן עמדה קבוצה של שוטרים ואנשי תביעה "כחומה בצורה להסתיר את האמת", זוכה לבסוף מאשמת רצחעיון בתיק האלקטרוני בבית המשפט העליון העלה חששות חמורים לשיבוש/זיוף ההחלטותבדיקת תיק הנייר (כתבי מקורהעלתה שההחלטות החשודות נעלמוהנשיאה מרים נאור אינה נותנת החלטה על בקשה להסרת הכתבים האלקטרוניים המשובשים מהמערכת.
____
בדיקת התיק האלקטרוני העלתה חששות חמורים לשיבוש/זיוף הכתבים האלקטרונייםעיון בתיק הנייר (כתבי מקורהעלה שסדרת ההחלטות החשודות כמזויפות נעלמו מתיק הניירלפיכךהוגשה בקשה לנשיאה נאור לפעול לתיקון המצב על ידי הסרת הכתבים האלקטרוניים החשודים כמזויפיםשאין להם כל גיבוי בכתבי הנייר (כתבי מקור). הנשיאה נאור אינה נותנת כל החלטה בעניין...
גתיק יהודית פרנקו-סידי ואחנ הרשות על פי חוק נכי רדיפות הנאצים (9073/01) – ערעור אזרחי:

  


תמונות: מחקר מקיףשסקר את כתבי בית המשפט העליון בשנים 1990-2010, הראה משבר בישרת הכתבים במרץ 2002, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא ובעז אוקון כרשםולאחר מותו הפתאומי של שמריהו כהן ז"ל המזכיר הראשיההחלטה בתיק פרנקו סידישנחתמה כביכול על ידי אוקון חמש שנים לאחר שעזב את בית המשפט העליוןואושרה כביכול על ידי שמריהו כהן ז"ל חמש שנים לאחר מותוהיא רק אחת מרבותהחשודות כזיופים הקשורים לבעז אוקון.
_____
הערעור נבע מדחיית בקשתם של קבוצת ניצולי שואה מבולגריה לקבלת פיצויים מקרן של ממשלת גרמניההמנוהלת על ידי ממשלת ישראלבדיקת התיק האלקטרוני העלתה חששות חמורים לשיבוש/זיוף הכתבים האלקטרוניים על ידי רשם בית המשפט העליון בעז אוקוןהעיון בכתבי הנייר (כתבי מקורנמנע תוך הפרה בוטה של החוקובית המשפט העליון טען שהתיק "נגרס". בקשה הוגשה לנשיאה מרים נאור למתן מראה המקום ברשומות של ההודעה הנדרשת בחוק על גריסת תיקיםולקבלת העתק פרוטוקול הגריסההנדרש גם הוא בחוק... הנשיאה מרים נאור אינה עונה כלל.

החשיבות ההיסטורית של תיק רומן זדורוב – אבדן האמון במערכת המשפט והשופטים.
נותר לחכות ולראות האם הנשיאה מרים נאור תקיים את החוק לגבי העיון בהחלטות בתיק הנייר (כבתי מקורמדינת ישראל נ רומן זדורוב מבית המשפט המחוזי נצרתהנשמר כעת בבית המשפט העליון...
אולם כבר כעתברור שלתיק חשיבות החורגת מהפסקת ההתעללות בפרט רומן זדורובתיק זה יצר תיעוד חסר תקדים בתולדות מדינת ישראל לשחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק – המשטרההתביעהוהשופטיםזאת גם הסיבה שפרשת רומן זדורוב זוכה לתמיכה ציבורית חסרת תקדים – אבדן מוחלט של האמון במערכת המשפט והשופטים.
יש לציין שבעתירת האגודה לזכויות האזרח בעניין העיון בתיקיםאחד הטיעונים המרכזיים של האגודהשגם צוטט בפסק הדיןוהוא עניין מובן מאליו ברחבי העולםזכות העיון חיונית לקיום אמון הציבור בשופטים ובהליך השיפוטיאין כל הסבר הגיוני להסתרת הכתבים על ידי שופטים ישרים... הסתרת הכתביםוסירוב לתקן כתבים משובשים והונאתיים הם סימנים מובהקים של שופטים מושחתים.

קישורים
[1] 2016-03-10 State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court – Suprme Court Presiding Justice Miriam Naor is asked to establish procedure for inspection of decisions in the paper court file, now held by the Office of the Clerk of the Supreme Court//
מדינת ישראל נ רומן זדורוג (פ”ח502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור התבקשה להסדיר את העיון בהחלטות בתיק הנייר הנשמר עתה במזכירות בית המשפט העליון
[2]מרים נאורבלעדי, "אני נטועה עמוק בחברה הישראלית על כל גווניה"_הפרקליטים

נוסח הבקשה שהוגשה לנשיאה מרים נאורבית המשפט העליון

10 למרץ, 2016

השופטת מרים נאורנשיאת בית המשפט העליון
בית המשפט העליון
רחוב שערי משפטירושלים
בדואר רשום עם אישור מסירה
בפקס: 02-6759648

הנידוןמדינת ישראל נ רומן זדורוג (פ”ח502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת הסדרת העיון בהחלטות בתיק הנייר הנשמר עתה במזכירות בית המשפט העליון
אבקש את תשובתך בתוך 45 יום על פי ‫החוק‪ ‬לתיקון‪ ‬סדרי‪ ‬המינהל‪) ‬החלטות‪ ‬והנמקות)‪ ,‬תשי"ט­‪1958‬‬.

לכבוד נשיאת בית המשפט העליון השופטת מרים נאור,
הריני פונה אליך בזאת להסדרת העיון בהחלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוג (פ”ח502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת הנשמר עתה בבית המשפט העליוןהמדובר בתיק הנייר מן התקופה שלפני הפעלת מערכת נט-המשפט בבית המשפט המחוזי נצרתבשיחת טלפון היום עם הגבאשרת אביכזרהמזכירה הראשית בבית המשפט המחוזי נצרת