Friday, October 14, 2016

2016-10-14 פרשת זדורוב - התכתבות נוספת של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה

 פרשת רומן זדורוב - חושפים את הונאות השופטים ועורכי הדין

 
מאהל המחאה ת"א, 14 לאוקטובר - להלן תכתובת עם עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של רומן זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת ושהגישה את כתב "הודעת ערעור" בבית המשפט העליון.
לדעתי, יש די בפוסטים מיום 13 ו- 14 לאוקטובר, 2016 בבלוג זה, ועוד מספר כתבים שבידי בכדי להצדיק משפט חוזר לרומן זדורוב, אם לא שחרורו לאלתר ממאסר שווא, ולהעמדתם לדין של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת יחד עם שופטי בית המשפט העליון על הפרת אמונים ("בגידה" על פי דוד רוזן).
אין די מקום בבתי הכלא להחזיק את כל השופטים ועורכי הדין שצריכים לשבת שם...
קישורים
 2016-10-13 פרשת זדורוב - התכתבות עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-13_13.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - עוד התכתבות של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14.html
2016-10-14 פרשת זדורוב - התכתבות נוספת של עו"ד גליל שפיגל עם יוסי קונספירציה
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/10/2016-10-14_14.html

---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz>
Date: 2016-10-14 14:35 GMT+03:00
Subject: Re: Re: Re: הציע שאשאל אותך לגבי מעמדו של חיים גלפז כשופט בשנת 2010...
To: גליל שפיגל

עו"ד גליל הנכבדה,
אין לי דבר נגד יושבי הכפר, אני נחלאי בעברי.
אבל תרשי לי להסתייג ממה שכתבת: "אנחנו לא הגשנו הודעת ערעור ,הסניגוריה הגישה".
להלן תצלום כתב הערעור, שהוגש ביום 28 לאוקטובר, 2010, כפי שהוא מופיע בתיק הנייר (כתבי מקור) בית המשפט העליון זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10).  ושוב - מה שנרשם בתיק בית המשפט הוא הקובע.
יוסי קונספירציה

 2016-10-12 14:00 GMT+03:00 גליל שפיגל <galil1960>:
אנחנו לא הגשנו הודעת ערעור ,הסניגוריה הגישה,לא ברור לי הסגנון המתלהם לרבות הכינויים שאתה משתמש בהם,לידיעתך,אנחנו תל אביבים שהעתקנו מקום מגורים רק בשנים האחרונות-ולא אנשי כפר-,שגם לו היינו "אנשי כפר",אין בזה משום פסול!!!

No comments: