Saturday, September 3, 2016

2016-09-03 הונאת מחשבים בחירות 2015 ~מפעל ההימורים~ מושב הליצנים

 
Joseph Zernik created a poll.
הונאת מחשבים בחירות 2015 ~מפעל ההימורים~ מושב הליצנים!
==================
הבקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה לפני כשבוע. למיטב הבנתי על פי דין, היו אמורים לאשר קבלה ומספר בקשה בתוך 14 יום, ולשלוח תשובה כדין בתוך 30 יום, או הארכה ל-30 ימים נוספים, או מענה המסביר מדוע לא תימסר תשובה הכוללת את המידע המבוקש.
להגביר את המתח המצטבר, אני מזמין בזאת הימורים:
I. על כמה מתוך הסעיפים של הבקשה הזאת על פי חוק חופש המידע הכנסת תספק תשובה במועד כדין (תשובה חתומה על ידי אדם שהוא "ממונה על פי חוק חופש המידע")?
II. על כמה מתוך הסעיפים של הבקשה הזאת על פי חוק חופש המידע הכנסת תענה בתוך 3 חודשים (הכוונה לאחר בקשות חוזרות) בתשובה איפורמטיבית, העונה על הבקשה, ונסמכת על *מסמכים* כמבוקש?

הזוכה המאושר יתמנה מיד ליו"ר הכנסת - מושב הליצים.
https://www.facebook.com/groups/1080972515330557/permalink/1087813177979824/

 
 
I. ג הכנסת לא תספק תשובה במועד כדין על אף אחד מסעיפי הבקשה על פי חוק חופש המידע.
 
II. ב. הכנסת תספק בתוך 3 חודשים תשובה אינפורמטיבית, *מסמכים* על חלק מסעיפי הבקשה.
 
II. ג. הכנסת *לא* תספק בתוך 3 חודשים תשובה אינפורמטיבית על אף אחד סעיפי הבקשה.
 
 
I. א הכנסת תספק תשובה במועד כדין על כל סעיפי הבקשה על פי חוק חופש המידע.
 
 
I. ב הכנסת תספק תשובה במועד כדין על חלק מסעיפי הבקשה על פי חוק חופש המידע.
 
 
II. א. הכנסת תספק בתוך 3 חודשים תשובה אינפורמטיבית, *מסמכים* על כל סעיפי הבקשה.
 
LikeShow more reactions
Comment
 
 
בקשה לחופש מידע שהגיש יוסי צ'רניק Joseph Zernik
המערכת שנבנתה עבור הבחירות נבנתה בדרך לא מיקצועית עם פגמים באבטחה ומעקב אחרי פעולות וגישה לבסיסי נתונים, מתו...
See More
 
inproperinla.blogspot.com|By Human Rights Alert (NGO)
 
Joseph Zernik
ובתור חומר רקע למהמרים: נניח שהכנסת תסרב לקיים את חוק חופש המידע, שהיא עצמה חוקקה, בנוגע למערכת מידע, הונאתית ככל הנראה, שהכנסת עצמה פיתחה, הטמיעה, מפעילה, ומחזיקה באחריות ליושרתה, אמינותה, ובטיחותה, ושאמורה לנהל את הבחירות לכנסת... מה זה אומר על מהות המשטר במדינת ישראל?
 
Joseph Zernik's photo.
Like · Reply · 2 · 54 mins · Edited

No comments: